Финансиране по програма от Европейски съюз

Наименование на ПИИ: № BG-RRP-3.006-0554-C01, „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено
потребление в комбинация с батерии“.

Основна цел на ПИИ:
Повишаване конкурентоспособността и насърчаване на прехода на дружеството ПАРАДАЙЗ ТУР
ИНВЕСТ ООД към екосъобразна дейност, чрез изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено
потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Описание на основната дейност на ПИИ: За изпълнението на инвестицията е предвидена следната дейност:
Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на възобновяема енергия (ВЕ) за собствено потребление
с обща инсталирана мощност 640 kW, в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Етапи на изпълнение на ПИИ:

  • Избор на изпълнител и сключване на договор с избрания изпълнител;
  • Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за
    собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии);
  • Приемане на работата на изпълнителя и подписване на съответните протоколи, с оглед на извършените дейности и
    нормативната уредба.

Резултати от изпълнението на ПИИ:

  • Подобряване на енергийната ефективност и независимост в ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ ООД;
  • Повишаване на устойчивата конкурентоспособност на дружеството;
  • Насърчаване и подобряване на екосъобразната дейност на дружеството.

Краен получател: „ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ“ ООД
Обща стойност на ПИИ: 1 823 360.00 лв., от които 911 680.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало:
10.11.2023 г.
Край: 10.05.2025 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от „ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.