EU Innovation Program Financing

ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ“ ООД

Бенефициент и изпълнител на проект по процедура

На 08.03.2021 г. „ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0764-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът № BG16RFOP002-2.077-0764-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 08.03.2021 г.

Край на проекта: 08.06.2021 г.

——————–——————–www.eufunds.bg —————————————

 Проект Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.